คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Share to...