ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอแสดงความยินดี
กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในประชุมคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรมรับรางวัลแทน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ศรีลานนท์ รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนสูงสุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ดร.วันชาติ สุพรมพิททักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาสูงสุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
Share to...