ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดี รางวัลผู้มีความประพฤติดี รางวัลผู้นำกิจกรรมดีเด่น และผู้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

    

1. นางสาวกฤษฎา มาตะคุ  วศ.5902 สาขาวิศวกรรมการผลิต  GPA.  3.91
2. นายนันทวัฒน์ วรรณจักร์   ว.5917  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  GPA.  3.74
3. นางสาวเจนจิรา พุทธา  วศ.5901    สาขาวิศวกรรมการจัดการ  GPA.  3.44
4. นายฐิติวัฒน์ กล้าหาญ ท.5901      สาขา เทคโนโลยีโยธา  GPA.  3.41
5. นายมนต์สิทธิ์ ศรีคำ  วศ.6104T      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  GPA.  3.01
6. นางสาวรัตตะวัน บุญสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทย
7. นายสุพจน์ ไชยชะนะ รางวัลผู้นำกิจกรรม  ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2561
8. นายนันทวัฒน์ วรรณจักร์  นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Blooming Juniper ตลอดหลักสูตร

 

Share to...