ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เข้ารับรางวัลในพิไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดังนี้
1. นายภาณุเดช ภูมิพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
2. นายนพกร แก้วเหลี่ยม วศ.6401 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3. นายศุภกิตติ์ อ่อนอภัย วศ.6402 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. นายมยูรศักดิ์ แสงหาญ วศ.6603T สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
5.นายวุฒิชัย จำปาวัฒน์ วศ.6605T สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์