ขอแสดงความยินดีกับทีม เชียงคานสตอรี่ คว้าแชมป์ (ด้าน พลังงานและวัสดุ) ในงาน U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 21 สิงหาคม 2565  อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ประเทศไทยแข่ง U2T for BCG National Hackathon 2022  โชว์พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการแข่งขันชิงแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการ “U2T for BCG”

สำหรับรอบชิงแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ปรากฎว่าได้ 4 ทีมสุดยอดแชมป์ประเทศไทย 

  • ทีมที่ 1 ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีมแซ่บอีรี่ ของ .ทัพเสด็จ .สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน “เส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่” ที่เป็นการลดขยะจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นศูนย์ โดยนำเอาดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  • ทีมที่ 2 ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีมแฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่ ของ .จรเข้ใหญ่ .สุพรรณบุรี โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากผลงาน “ผงโปรตีนปรุงรสจากชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา” ซึ่งเป็นการลดขยะที่เกิดจากเศษซากปลาที่เหลือในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการนำส่วนประกอบของปลาที่เหลือมาสกัดสารออกมาโดยเฉพาะโปรตีนผสมกับกาบาที่มีอยู่ในข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผงปรุงรสที่มีคุณค่าทางสารอาหารสำหรับผู้ป่วย NCD และบุคคลทั่วไป
  • ทีมที่ 3 ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีมเชียงคานสตอรี่ ของ .เชียงคาน .เลย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผลงาน “เปลือกและกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นปุ๋ย” ที่นำเปลือกและกะลามะพร้าวจากการผลิตมะพร้าวแก้วจำนวนมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นวัสดุเพาะปลูก เพื่อลดขยะ รักษาระบบนิเวศ อีกทั้งยังสร้างรายได้ในชุมชน 
  • ทีมที่ 4 ด้านท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด ของ .พงศประศาสน์ .ประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลงาน “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” ที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก ขยะจำนวนมหาศาล ป่าชายเลนถูกทำลาย โดยให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าร่วมกับคนในชุมชน พร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ที่เกิดจากคนสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนและยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างความสุขให้ชุมชนและนักท่องเที่ยว
  •    
  •     
  •    
  •  
  • ขอบคุณข่าวจาก https://www.mcot.net/
Share to...