ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมตอบแบบสอบถามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ในการตอบแบบสอบถามในโครงการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ผลลัพท์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง สมศ. ประเทศไทยได้จัดทำร่วมกับหน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation (TWAEA) เขตเศรษฐกิจไต้หวัน และหน่วยงาน Japan University Accreditation Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลจากการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

นักศึกษาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  โดยใช้ Username และ Password เข้าสู่ระบบ Log in ดังนี้

Username : T0049

Password : cd798358

คลิกเข้าสู่หน้าระบบ http://tirc.twaea.org.tw/th-survey/login

Share to...