ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อจัดทำเป็นวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีโครงการจัดทำวารสารสำนักศิปะและวัฒนธรรม ในการนี้จึงเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้โดยตรง ภายในวัน 15 กุมภาพันธ์ 2562

Share to...