กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) U2T for BCG

12 กรกฎาคม 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) U2T for BCG โดย รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ณัชชา สมจันทร์ ผศ.ภควดี ศิริวัชรสุข และ ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำตำบล U2T ปีที่ 1 ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ปฏิบัติงาน U2T เทคนิคการลงพื้นที่ และการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แก่อาจารย์ทุกคนในคณะที่ร่วมเป็นอาจารย์ประจำตำบลในปี 2565 และจัดอบรมเทคนิค SCAMPER ค้นหาไอเดียและของดีจากในพื้นที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 13 ตำบล และมีผู้บริหารคณะเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอเชียงคาน 6 ตำบล อำเภอผาขา 5 ตำบล อำเภอ ภูกระดึง 1 ตำบล และอำเภอด่านซ้าย 1 ตำบล จากการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 100 คน เพื่อจัดทำ ร่างข้อเสนอโครงการ C01 และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกไอเดีย ตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ NPD Process ต่อไป
   
 
 
 
   
   
Share to...