กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
1. ภาคเช้า ทำบุญถวายภัตตราหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ภาคบ่าย กิจกรรมการแข่งกีฬาสามัคคีสืบสานประเพณีปีใหม่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา (โรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)