การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 (เก็บชั่วโมง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการอบรมวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 เป็นต้นไป (เครดิตกิจกรรม) นะคะ/ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 8 หมู่เรียน
ท.6201 วศ.6201 วศ.6203 วศ.6204
วศ.6303t วศ.6304t วศ.6403t วศ.6404t

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE
ระหว่าง 28 มีค 65 ถึง 2 เมย 65
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมสหกิจศึกษา
และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคเรียนที่ 1/2565
เริ่ม เวลา 8.30 น. ทุกวัน
การแต่งกายชุดปฏิบัติการและเปิดกล้อง
ลิงค์เข้าอบรมตามรายละเอียดด้านล่าง

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
การปรับตัวของนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
https://meet.google.com/khk-zgot-vfo

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน
https://meet.google.com/brv-ohga-eze

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวัยทำงาน
https://meet.google.com/urd-fgjb-thw

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
โครงงานและนวัตกรรมสหกิจศึกษา
https://meet.google.com/pgc-swes-iqv

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
เทคนิคการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
https://meet.google.com/jpe-vxzk-pct

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา https://meet.google.com/rzt-nsxa-wiq
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ https://meet.google.com/qkj-cxki-kxw
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
https://meet.google.com/etp-ppcs-wne

เช็คการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยหัวหน้สฝากมู่เรียน
และอาจารย์ผู้ควบคุม
ด้วยGoogle meet Attendance

Share to...