การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565)

 

 

 

   

ภาพ >>> พิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (วันที่ 29 พ.ย. 2565)

ภาพ >>> (อบรม 29 พ.ย 2565)

ภาพ >>>(อบรม 30 พ.ย 2565)

ภาพ >>> (อบรม 1 ธ.ค 2565)

ภาพ>>> พิธีมอบเกียรติบัตร (1 ธ.ค.2565)

Share to...