การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (วันที่ 23-25 พ.ย.65)

 

ชมภาพบรรยากาศการอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

ภาพ >> (พิธีเปิด รุ่นที่ 2) 23 พ.ย 2565

ภาพ >> (เช้า) 23 พ.ย 2565

ภาพ >> (บ่าย) 23 พ.ย 2565

ภาพ >> (เช้า) 24 พ.ย 2565

ภาพ >> (บ่าย 24 พ.ย 2565)

ภาพ >> (อบรม 25 พ.ย 2565)

ภาพ >> (มอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พ.ย 2565)

Share to...