วันที่ 7 มีนาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม

วันที่ 7 มีนาคม 2565  คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ และบุคลากร
โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2565
ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากรโดย ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
   
   
   
 
Share to...