วันที่ 22 – 23 พ.ค.2564 การอบรมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR English Discovery Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 61)

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปีสุดท้าย (รหัส 61)

ตารางการเข้าอบรมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR English Discovery Test

คลิกดาวน์โหลด ตารางการอบรมวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

แบบออนไลน์ (ตามลิงก์) ของศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (Faculty of Industrial Technology)

ห้องเรียนที่ 1  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3Nzc1

รหัสของชั้นเรียน  os6hukh

ห้องเรียนที่ 2  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQwMjYwOTg3NzE5

รหัสของชั้นเรียน  lxeqzsn

Share to...