การส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

การส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ และทีมผู้บริหาร

ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แก่ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดี และทีมผู้บริหารคณะชุดใหม่

 
 
 
 
Share to...