การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พ.ค 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตรเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม เอยู เพลส จังหวัดเลย

คลิกชมภาพกิจรรม  https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2-557300220982357/photos/?tab=album&album_id=2253442758034753&__xts__%5B0%5D=68.ARCsTFkn1hItO52OXQzi8BTTDAMmlJHlsnv_wHU38OT8GgDUdnZKk6UtuEOZlr8VF4yj45XcAny4__K9pjrCM_2fqcaSl25nwc6uOx1_s9Od_jikD6u1X8ptd7htXX7c3LhZVfCdbWjp_-n_cQUXstwAbyUNmFuE_f6vWJBjVVZiVAwEH9firtRvIfSZkKPSIRQDMlj1Rh98zpbqRAKP5–U6XfLhqmVf6qKoJp4FG2dVP5X4K9KwX5hqLyNtoZuw8d_13Xhy5LuvwFnPAH9kCehl3_P9sHqLTTfFz4tAWlIh0bsg48WS5tHHxwyx92LxDB3wZ3u5Z4RUvgOlRR9pIPBpMDAe9C_Y7Ga-PfkVB3kQ2HufStNFt8TijEq-jsef2loRmvX0dQOLGKpr7ZYlMWXI8gZjeMci9rUxA8ink_ZhWXfiiiEYC_PlkJ33mXRPzbD2ji5IwE5Uv22sHkL&__tn__=-UC-R

Share to...