การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามเรื่องรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : โทร.0-4283-5232 หรือ 0-4283-5223-8 ต่อ 47100

Share to...