การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      

>>> ชมภาพบรรยากาศการประเมินเพิ่มเติม<<<

Share to...