การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกอบด้วย
1. รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดี
2. ผศ.ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารแลัวางแผน
3. ผศ.กานต์ จันทระ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
4. ผศ.กิตติกร ศณีลานนท์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
5. ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ ประธาสาขาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
6. ผศ.วุฒิภัทร จำรัสแนว ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
8. นายไพโรจน์ บุตรเพ็ง ผู้แทนบุคลากร
9. นายปราโมช แสงจริยะกุล ผู้แทนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายวิชานนท์ ศรีธรรมวงษ์ ผู้แทนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบออนไลน์
.
Share to...