การประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
การประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลงสู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนา
 
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน และการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และอาจารย์หรือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อเสริมสร้างกลไกสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ฯ สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และยั่งยืน
Share to...