การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

☘ การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งมี ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
📘 กล่าวต้อนรับอาจารย์ ณัฐวร สุจำนนงค์ นักเรียนทุน ก.พ. ที่มาบรรจุใหม่ในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจบการศึกษา ด้าน วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมหุ่นยนต์ จาก Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
📘แจ้งนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน และการสอบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
📘 แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่นตามตัวชี้วัด ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
   
    
   
   
   
   
    
Share to...