ข่าวกิจกรรมข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา
? ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา
? วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
? วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
? วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
? วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
? อุตสาหกรรมศิลป์
? ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
? ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31  สิงหาคม 2565