การประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา
📘 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา
🔴 วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
🔴 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
🔴 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
🔴 วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
🔴 อุตสาหกรรมศิลป์
📘 ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
📘 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31  สิงหาคม 2565
Share to...