การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งการปฐมนิเทศผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น.

คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดได้ที่ QR CODE