การจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการโดยมุ่งหวังสร้างจิตตระหนักในการเป็นเถ้าแก่น้อย สร้างธุรกิจกิจใหม่ระหว่างการศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการโดยมุ่งหวังสร้างจิตตระหนักในการเป็นเถ้าแก่น้อย สร้างธุรกิจกิจใหม่ระหว่างการศึกษา
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...