ระเบียบการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรื่อง  ระเบียบการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

เพื่อสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เกณฑ์การประกวดข้อเสนอโครงงาน (Project Proposal)

  ๑.กําหนดการ 

๑.๑ ส่งข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีหัวข้อตามเอกสารแนบท้าย และบันทึกส่งมาที่คณะภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๒ ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทาง Face book คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑.๓ นำเสนอข้อเสนอโครงงานแบบปากเปล่าด้วยโปรแกรม Power Points Presentation / pdf หรือโปรแกรมนำเสนอปากเปล่ารูปแบบอื่นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒. คุณสมบัติและประเภทการประกวด

๒.๑ เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๔ หรือ

๒.๒ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๔

๒.๓ ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมจำนวน ๕ ด้านดังนี้

๒.๓.๑ ด้านวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

๒.๓.๒ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓.๓ ด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

๒.๓.๔ ด้านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต

๒.๓.๕ ด้านอุตสาหกรรมศิลป์

๒.๔ ข้อเสนอโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และโครงงานละไม่เกิน ๓ คน

๓. วิธีดำเนินการ

๓.๑ ผู้เข้าประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาเสนอแบบปากเปล่าไม่เกิน ๑๕ นาทีและตอบคําถามไม่เกิน ๕ นาที

๓.๒ ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดปฏิบัติการสุภาพ

๓.๓ ผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวและส่งไฟล์การนำเสนอก่อนเวลาจัดการประกวดอย่างน้อย ๑๕ นาทีผู้เข้าประกวดที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกประเภทละ ๒ โครงงาน โดยสนับสนุนทุนโครงงานละ ๒,๐๐๐ บาท

๔. เกณฑ์การตัดสิน

๔.๑ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

Download : เอกสารและระเบียบการประกวดโครงงานฯ

Share to...