รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์  นาคโสภณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมืองมล  เสนเพ็ง
หัวหน้างาน กิจกรรมนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
หัวหน้างาน วิชาการ วิจัย และสหกิจศึกษา

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...