รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์  นาคโสภณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมืองมล  เสนเพ็ง
หัวหน้างาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
หัวหน้างาน วิชาการ วิจัย และสหกิจศึกษา

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม