รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย  โปธิ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมืองมล  เสนเพ็ง
หัวหน้างาน กิจกรรมนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
หัวหน้างาน วิชาการ วิจัย และสหกิจศึกษา

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...