ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.วันชาติ  สุพรมพิทักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี  ศิริหล้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์  นาคโสภณ

หัวหน้างาน ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ

หัวหน้างาน บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมชัย  มูลหล้า
หัวหน้างาน  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี    

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Share to...