ปรัชญา/ภารกิจ

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่นไทยสู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรฐานการดำเนินงานระดับชาติและระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีคุณธรรม           มีความรู้ด้านวิชาการและปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัย สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น

2. ศึกษาและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้สหวิทยาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับศาสตร์สากลอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามมาตรฐานการดำเนินงานระดับชาติและระดับสากล

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาระบบกลไกคุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการและ/หรือศูนย์วิจัยที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

5. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น

6. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

7. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

8. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัขกาลที่ 10

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อผลิตบัณฑิต ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น

2. เพื่อดำเนินการค้นคว้าและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้

3. เพื่อให้มีการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

4. เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นโยบายและทิศทางการพัฒนา (Policy and Direction)

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

2. สร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรูปแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long  Learning)

3. พัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ศึกษาและสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง

8. จัดตั้งห้องปฏิบัติการและ/หรือศูนย์วิจัยเพื่อได้มาตรฐานสากล

9. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

10. สร้างเครือข่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายในและนอกท้องถิ่น

11. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

12. ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

13. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน