ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมา

หลังจากที่ประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาประเทศในระยะที่ 5 และ 6 ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท่ามกลางลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่าง ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมแบบใหม่สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยมาปัญหา หนึ่งในหลายๆ ปัญหาคือปัญหาการว่างงานของบัณฑิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยครู และกรมการฝึกหัดครู พบว่าบัณฑิตมี จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่สามารถทำงานได้มีจำนวนคงที่และ เท่าๆ กันเกือบทุกปีเมื่อเป็นเช่นนี้ กรมการฝึกหัดครู จึงแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนบัณฑิตที่ว่างงานลง จากหลักการดังกล่าว จากหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และจากนโยบายส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา การศึกษาระยะที่ 6 ซึ่งระบุความหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ ให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ฉะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและหน้าที่และนโยบายดังกล่าว กรมการฝึกหัดครูจึงเตรียมที่จะจัดการเรียนการสอนในหลายๆ สาขาวิชา จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535–2539)กรมการฝึกหัดครูได้มีการจัดการศึกษาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยขยายการจัดตั้งคณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษาขึ้นในวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูเลยในฐานะสถาบันการศึกษาและวิจัยของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 ให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักถึงความเป็นไปในการพัฒนาตนเองให้เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น ให้มีความสามารถ ผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษาขึ้น และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในลำดับต่อมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสถาบันราชภัฏเลยตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้รับการอนุมัติพร้อมกันทั่วประเทศ 9 สถาบัน คือ สถาบันราชภัฏเชียงราย สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สถาบันราชภัฏพระนคร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏสงขลา และสถาบันราชภัฏเลย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดิมคือภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และ หัตถศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเลย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 จัดการศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ. 2535 ได้เสนอโครงการ จัดตั้งเป็นคณะวิชาใหม่ และได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการโดยสภาการฝึกหัดครู ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 มีผลให้มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 โดยขยายการให้บริการที่มีหลายสาขามากขึ้น ให้การบริหารงานสอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชบัญญัติสภา สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 ให้เป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของสถาบันราชภัฏเลย