บุคลากรสายวิชาการ

 

อาจารย์ สมภพ   เพ็ชรดี

คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมพล   นาอุดม

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม แขนงช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร   แก้วรัตน์

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ โกเมนทร์   พร้อมจะบก

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์   พันธุวาปี

ศศ.ม. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ    คำมี

ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา

คอ.ม. ไฟฟ้า

คอ.บ. ไฟฟ้ากำลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์   ชัยสิทธิ์

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย   พีรกมล

วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน

อส.บ.วิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ    พรหมเทศ

ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย   พวงจันทร์

M.S. Structural Engineering

M.S. Construction Management

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์วุฒิ   อริยะจิณโณ

ปร.ด. วัสดุศาสตร์

ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์   นาคโสภณ

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร   ศรีลานนท์

ค.อ.ม. โยธา

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี    ศิริวัชรสุข

วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ. วัสดุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์   จันทระ

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ พัฒนะ   เจริญยิ่ง

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมืองมล   เสนเพ็ง

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.วันชาติ    สุพรมพิทักษ์

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ

วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ   ไชยวงษ์

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา   สมจันทร์

ศศ.ม. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

บธ.บ. การตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา   ขันชัยภูมิ

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   แสนประสิทธิ์

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ   ภูกองพลอย

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิภัทร   จำรัสแนว

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมชัย    มูลหล้า

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย    โปธิ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล