ฐานข้อมูลนักวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ที่

ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย สาขาวิชา นำเสนอ link

คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

1 BIOSORPTION BEHAVIOR OF CD(II) IONS ONTO TAPIOCA PEEL : EQUILIBRIUM, KINETICS, THERMODYNAMICS AND DESORPTION STUDIES Panumas Promthet วศ.การจัดการฯ UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL AND TECHNOLOGY

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru/article/view/250674 0.6
2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงต่อสภาพน้ำเทอในลำน้ำเลย รศ.ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ วศ.โยธาฯ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/247885 0.6
3 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

ผศ.กานต์ จันทระ

 

วศ.ออกแบบฯ

วศ.การจัดการฯ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา http://www.prc.up.ac.th/research-articles12 0.2
4 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

ผศ.กานต์ จันทระ

 

วศ.ออกแบบฯ

วศ.การจัดการฯ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา http://www.prc.up.ac.th/research-articles12 0.2
5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นเตรียมสารประกอบฟังก์ชันอาหาร กรณีศึกษา:จิ้งหรีดทองคำ ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

ผศ.กานต์ จันทระ

 

วศ.ออกแบบฯ

วศ.การจัดการฯ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล   สุวรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา https://drive.google.com/drive/folders/1Wz4L3Vmu6my4fY2b-38lKYcLwYFnG1VL 0.2
6 การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุ ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ วศ.ออกแบบฯ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา http://www.prc.up.ac.th/research-articles12 0.2
7 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชอัตโนมัติ ผศ.ดร.เมืองมล เสนเพ็ง วศ.ไฟฟ้าฯ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=53 0.2
8 หุ่นยนต์ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ วศ.ไฟฟ้าฯ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=42 0.2
9 การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีเลเซอร์ด้วยอาร์ดูโน่อาร์ 3 ผศ.ดร.เมืองมล เสนเพ็ง วศ.ไฟฟ้าฯ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=45 0.2
10 เครื่องคัดแยกขยะขวดพลาสติก ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ วศ.ไฟฟ้าฯ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=46 0.2
11 กล่องควบคุมอัจฉริยะสำหรับห้องอัตโนมัติ ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ วศ.ไฟฟ้าฯ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=44 0.2
12 แขนกลคัดแยก วัตถุตามสี ควบคุมโดยพีแอลซี ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี วศ.ไฟฟ้าฯ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ncst.lru.ac.th/downloadPaper2023.php?paper_id=49 0.2
13 การสร้างชุดการสอนบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
14 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวสู่อาชีพรายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
15 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยผ่าน Google classroom รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ผศ.ศิวกร แก้วรัตน์ อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
16 การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ศิวกร แก้วรัตน์ อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
17 การสร้างสื่อต้นแบบกระถางต้นไม้ปูนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ผศ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
18 การสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องเตาในงานอโรม่าเธอราพี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย นายพัฒนะ เจริญยิ่ง อุตสาหกรรมศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” วันที่ 22 มีนาคม 2566             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.conference.lru.ac.th/proceeding/2566 0.2
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิวมาพาร์เบิล ผศ.กานต์ จันทระ

ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

วศ.การจัดการฯ

วศ.ออกแบบฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.2
20 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดเลย ผศ.กานต์ จันทระ

ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

วศ.การจัดการฯ

วศ.ออกแบบฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มการวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.2