คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป็นผู้มีความสามรถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาคนและพัฒนางาน  ได้อย่างมีระบบตามกระบวนการางวิทยาศาสตร์

4. เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษย์สัมพันธ์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระบบปานกลาง

7. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้ได้

8. เป็นผู้มีความรักความหวงแหนปกป้องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคม

9. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม  อย่างกล้าหาญและเหมาะสม