โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer) กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาทักษะ

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer)
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นปีที่ 1
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปี
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   

   

   

   

 

Share to...