วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ได้รับเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและผู้มีผลการเรียนดีเด่น
  • ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. น.ส.พนิตตา มะแอ็ม นายกสโมสรนักศึกษา รับรางวัลดีเด่นด้านผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
2. นายกฤษณะ โพธิ์เงิน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.66
3. น.ส.กรรณิการ์ ทาบุญเมือง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.48
4. น.ส.จุฑารัตน์ ไชยศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.36
5. น.ส.พนิตตา มะแอ็ม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.22
6. น.ส.ชุติมา ลักษณะวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.46
7.นายชัยณรงค์ โป้บุญมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.30
 
 
 
  
Share to...