วันที่ 5 เมษายน 2564 โครงการค่ายชุมชนนักศึกษาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหนองผักกูด

 
   
   
    
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการค่ายชุมชนนักศึกษาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 5 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักกูด ตำเชียงกลม อำปากชม จังหวัดเลย
Share to...