วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสนิท เหลืองบุตรนาค ในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

Share to...