วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคณาจารย์ที่เคยดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2562 กลุ่มคณาจารย์ที่ดำเนินโครงการปีแรก และกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วยรองคณบดี หัวหน้างโครงการ 12 โครงการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยแบ่งรูปแบบความรู้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ภายใต้หัวข้อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายในการดำเนินโครงการ (โดยเฉพาะตามแบบ กง 1014) การจัดหาพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยเฉพาะประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย รูปแบบการติดตามประเมินผลและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...