วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม “งานมะม่วงเชียงคาน”

ผศ.ณัชชา สมจันทร์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ต.บุฮม อ.เชียงคาน Next normal ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์มะม่วง R2E2 สู่ตลาดออนไลน์ เพื่อสร้าง Content อย่างมีส่วนร่วม ในงานมะม่วงเชียงคาน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

 

   

 

   

 

Share to...