วันที่ 1 มิถุนายน 2565 การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet

Share to...