ขอเชิญร่วมชม การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO EV3 ระดับนักเรียน

ขอเชิญร่วมชม
การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO EV3 ระดับนักเรียน
📷ประถมศึกษาตอนปลาย
📷มัธยมศึกษาตอนต้น
📷มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมขุมทองวิไล
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ
มูลนิธิ Blooming Juniper ประเทศลิกเตนสไตล์

Share to...