การประชุมคณาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 29 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00 น. การประชุมคณาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     

     

     

     

     

     

     

 

Share to...